Advifox

Adviesbureau voor bodem en milieu

Welkom

advifox

Adviesbureau voor bodem en milieu.
Advifox biedt ondersteuning in alle stadia van milieukundig bodemonderzoek en -sanering bij zowel adviesbureaus als overheidsinstanties.

strategie

De strategie van Advifox is om bodemgerelateerde vraagstukken op te lossen door in een zo vroeg mogelijk stadium alle belanghebbenden te betrekken waardoor de lijnen kort worden gehouden zodat een creatieve, praktische en goedkope oplossing gevonden kan worden.

geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in de diensten van Advifox? Dan zijn wij uiteraard bereid het één en ander nader toe te lichten door middel van een vrijblijvend gesprek. Tevens kunt u te allen tijde een vrijblijvende offerte opvragen.

Diensten

Voor overheidsinstanties

Advifox biedt ondersteuning op het gebied van de Wet
Bodembescherming, zoals:

het beoordelen / toetsen van:

– bodemonderzoeken (verkennend/nader/asbest);
– BUS-meldingen /saneringsplannen;
– evaluatieverslagen;
– nazorg van bodemsaneringen;
– opstellen en afhandelen van beschikkingen Wet Bodembescherming.

ondersteuning bij het afhandelen van spoedlocaties;

ondersteuning bij het afhandelen van bodemproblematiek bij:

– stadswerken / realisatie / riolering e.d.;
– aan- en verkoop van percelen.

informatieverstrekking makelaars/adviesbureaus;

up-to-date houden bodeminformatiesysteem.

Advifox biedt ondersteuning op het gebied van het Besluit Bodemkwaliteit, zoals het ontvangen, registreren en toetsen meldingen Besluit Bodemkwaliteit en interne en externe informatieverstrekking over het Besluit Bodemkwaliteit.

Voor adviesbureaus / particulieren

Advifox biedt ondersteuning bij de voorbereiding, begeleiding en
rapportage van milieukundige bodemonderzoeken, zoals:
 • (historisch) vooronderzoek (conform de NEN 5725);
 • verkennend bodemonderzoek (conform de NEN 5740);
 • nader bodemonderzoek (conform de NTA 5755);
 • asbestbodemonderzoek (conform de NEN 5707 / NEN 5798);
 • bepalen veiligheidsklassen (conform CROW 132);
 • civieltechnisch onderzoek (asfalt en overige verhardingen).
Advifox biedt tevens ondersteuning bij de voorbereiding, begeleiding en rapportage van bodemsaneringen, zoals:
 • BUS-melding;
 • plan van aanpak / saneringsplan (conform VKB-protocol 6001);
 • (BUS-)evaluatieverslag;
 • kostenraming voor bodemsanering;
 • aanvragen beschikking.

Opdrachtgevers

Contact & CV

Voor vragen over diensten, beschikbaarheid of overige informatie, kunt u contact opnemen met de heer Ing. M.D. (Martijn) Vos.

Advifox
Leyweg 35
2545 CB Den Haag

T: 06 28 414 530
E: info@advifox.nl